Sesja rady miejskiej

W najbliższy czwartek (2 marca 2017) o godzinie 14.30 odbędzie się Rady Miejskiej, na której radni debatować będą między innymi o zmianie stawek za wodę i ścieki…

Na najbliższej sesji radni pochylą się nad uchwałą dotyczącą podniesienia cen za wodę i kanalizację. Według zaproponowanych nowych stawek cena wody wzrosłaby do poziomu 6,21 zł/m3  (podwyżka o 4 gr.), a za odprowadzanie ścieków do kanalizacji przyszłoby zapłacić 7,80 zł/m3 (aktualnie 7,50 zł). Przypomnijmy, że obowiązująca dziś stawka opłat za wodę – 6,17 zł, to najwyższa stawka w całym województwie lubuskim (za portalem http://www.cenywody.pl/).

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie sesji i przedstawienie porządku obrad.

2. Sprawozdanie przedstawiciela Gminy Kożuchów z działalności Społecznej Rady przy Wielospecjalistycznym Szpitalu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Nowej Soli za 2016 rok.

3. Sprawozdanie z prac Burmistrza między sesjami.

4. Interpelacje, wnioski i oświadczenia.

5. Podjęcie uchwał w sprawach:

5.1. zmiany uchwały budżetowej Gminy Kożuchów na 2017 rok.

5.2. nieodpłatnego nabycia nieruchomości na rzecz Gminy Kożuchów.

5.3. udzielenia pomocy finansowej Województwu Lubuskiemu w 2017 roku na współfinansowanie

zadania pod nazwą „Odbudowa Rzeki Kożuszna w km 0+000-14+600” – opracowanie koncepcji

programowo – przestrzennej i dokumentacji technicznej.

5.4. wyposażenia jednostki organizacyjnej w majątek Gminy Kożuchów.

5.5. wyposażenia jednostki organizacyjnej w majątek Gminy Kożuchów.

5.6. zatwierdzenia taryfy na zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków.

5.7. określenia kryteriów drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli

i oddziałów przedszkolnych prowadzonych przez Gminę Kożuchów.

5.8. kryteriów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym do klasy pierwszej publicznych szkół

podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Kożuchów.

5.9. ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie nauczycieli pobieranych przez

szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz specjalności i form kształcenia, na które

dofinansowanie jest przeznaczone w roku 2017.

6. Sprawy różne.

7. Przyjęcie protokołu z sesji Rady Miejskiej nr XXXVIII.

8. Zamknięcie obrad sesji.

Może Ci się również spodoba