Zapytanie ofertowe na wynajem pomieszczenia użytkowego z przeznaczeniem na kawiarnię

Przedmiotem zapytania ofertowego jest najem powierzchni użytkowej 119 m2 składającej się z trzech pomieszczeń usytuowanej na parterze kożuchowskiego zamku, z przeznaczeniem na prowadzenie kawiarni.
Istnieje możliwość udostępnienia na potrzeby kawiarni dziedzińca zamkowego.
Zamawiający przewiduje, że w lokalu będzie prowadzona mała gastronomia.
Działalność nie może być uciążliwa dla działalności statutowej Kożuchowskiego Ośrodka Kultury i Sportu – – godziny działalności do uzgodnieniu z Zamawiającym.
Lokal wyposażony jest w instalację elektryczną, wodociągową i kanalizacyjną.
Koszt zużycia prądu, wody, ogrzewania, woda, wywóz nieczystości stałych, płynnych ponosi Oferent. Oferent zobowiązany będzie do zapewnienia ochrony w czasie funkcjonowania kawiarni.
Wszelkie koszty związane z dostosowaniem wszelkich urządzeń leżą po stronie Oferenta.
Oferent przed rozpoczęciem dzialalnosci w lokalu, musi uzyskac wszelkie niezbt;dne pozwolenia i badania, stosowne do obowi4zuj4cych przepis6w prawa.
Stan techniczny oraz wyposazenie lokalu stwierdzony zostanie w protokole przekazania, sporz<Jcdzonym przez obie strony Oferent nie moze bez zgody Zamawiaj<Jccego dokonywac przebudowy, przer6bek i adaptacji w wynajmowanym lokalu.

zapytanie ofertowe

Czytaj więcej >>>

Może Ci się również spodoba